Projektai

Bal 14, 2021

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Vaižganto g. 29, LT-82148 Radviliškis

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Projektai

Bal 14, 2021

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

 

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 

Radviliškio Vaižganto progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas:

LYDERYSTĖ VEIKIANT: priemonės ir įranga  mokinių karjeros ugdymui padeda taikyti  šiuolaikiškus  IT karjeros ugdymo įrankius. Kvalifikacijos kėlimo renginiai su projekto partneriais lyderystės ugdymo klausimais suteikia reikiamų žinių. Lyderystės ir karjeros ugdymo užsiėmimų ciklas mokiniams, lyderių stovyklos partnerių teisėmis motyvuoja veiklai. Mokiniai, mokytojai aktyviai  įsitraukia  į karjeros ugdymo planavimą.

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS: sudaromos  lygios  galimybės  įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, įrengtas  sensorinis  kambarys  padeda atsipalaiduoti,  įrengtas pažintinis  atradimų takas į aktyvias veiklas įtraukia SUP  mokinius. Sveikatingumo ir atsipalaidavimo  užsiėmimų ciklas, įtraukiant SUP mokinius, aktyvina visus bendruomenės narius. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose  įtraukiojo ugdymo klausimais suteikia naujų žinių. Padidėja į ugdymo veiklas įsitraukusių  SUP vaikų dalis.

KULTŪRINIS UGDYMAS:  šiuolaikiškos veiklos  ir netradiciniai ugdymo būdai  naujai įrengtoje ir priemonėmis bei įranga aprūpintoje Audio įrašų studijoje sudaro palankias sąlygas kultūros ir kalbų ugdymo integracijai. Užsiėmimų ciklas mokiniams „Audio kūrybinės dirbtuvės“ kviečiant mokyklas partneres didina mokinių kompetencijas. Aktų salės ir scenos modernizavimas,  akustinės sistemos, apšvietimo atnaujinimas pagerina mokinių įsitraukimą į ilgalaikes  kultūrines veiklas,  sutelkia bendruomenę. Kvalifikacijos kėlimas  kultūrinio ugdymo klausimais suteikia naujų žinių pedagogams.

STEAM UGDYMAS:  Technologijų kabineto modernizavimas, įranga ir priemonės technologijų kabinetui ir  Robotikos kabinetui skatina mokinių susidomėjimą, technologinį raštingumą. Daugėja STEAM integruotų veiklų mokiniams.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

 

Siekiami rezultatai:

 

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis;
 7. Padidėjusi mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis;
 8. Padidėjusi tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis; (gimnazijoms)
 9. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis;
 10. Padidėjęs aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą mokytojų skaičius (Lyderystė veikiant);
 11.  Padidėjusi vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukiančių į bendrojo ugdymo neformalaus ugdymo veiklas, dalis (Įtraukusis ugdymas);
 12. Padidėjusi mokinių dalis, kurie įsitraukia į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, įteisintas ugdymo planuose (Kultūrinis ugdymas);
 13. Padidėjęs mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliajame ugdyme (per vienerius mokslo metus) (STEAM ugdymas).

 

Erasmus

2023- 2025 metais Radviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenė vykdo Erasmus+ KA122 programos projektą „Emocinio intelekto ugdymas kuriant palankią mokyklos aplinką“. Projekto tikslas – kurti mokymuisi palankią aplinką ugdant mokinių emocinį intelektą ir efektyviai bendruomenėje taikant konfliktų sprendimo strategijas.

Projekte numatyta organizuoti  įvairias tarptautinių mobilumų veiklas. 12 mokinių grupė lankysis Agrupamento de Escolas de Mirandela mokykloje Portugalijoje, 8 mokytojai dalyvaus tarptautiniuose mokymuose  „Europass“ mokytojų akademijoje Ispanijoje bei „Learning Together“ mokymų centre Portugalijoje, 4 pedagogai vyks į  darbo stebėjimo vizitą .

Mokinių mobilumo metu bus ugdomos socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, komunikavimo bei kultūrinė kompetencijos. Mokiniai per įvairias edukacines veiklas mokysis analizuoti savo emocijas, rasti neigiamų emocijų priežastis ir taikyti pykčio/ streso/ konfliktų valdymo būdus. Sužinos kaip stereotipai turi įtakos konflikto atsiradimui, mokysis taikyti abipusio konflikto sprendimo būdus, tobulins komunikavimo užsienio kalba įgūdžius, sužinos apie Portugalijos kultūrą ir tradicijas ir taip gilins žinias apie Europos šalių kultūrų įvairovę. Tarptautiniuose  mokymuose bei darbo stebėjimo vizite  mokytojai gilins emocinio raštingumo sampratą, ugdysis įgūdžius, kaip atpažinti mokinių atsaką į patirtą traumą ir kaip į tai reaguoti. Tobulins  žinias apie streso įveikimo ir elgesio savireguliacijos strategijas, praktiškai išbandys emocinio ugdymo įrankius ir pratimus, kurie tinkami jaunesnio amžiaus vaikams bei paaugliams. Sužinos, kokie yra konfliktų tipai ir skirtingi jų sprendimo būdai, mokysis valdyti konfliktines situacijas bendraujant su mokiniais, mokinių tėvais. Atliks atvejų analizę, diskutuos ir ieškos sprendimų su kolegomis iš kitų šalių.

 

 

Kokybės krepšelis

Kokybės  krepšelio projektas tęsiasi.

Patrauklesnės pamokos motyvuoja mokinius veiklai:

 1. Tęsiasi gamtamokslinių tyrimų užsiėmimai. STEAM laboratorijose dalyvavo 27,6 % mokinių.
 2. Vyksta mokinių saviraiškos skatinimas neformaliojo švietimo veiklose: muzikavimo studijoje, badmintono klube, šokių studijoje. Jose dalyvauja 30 % 4-8 klasių mokinių.
 3. Tęsiasi skaitmeninės aplinkos gerinimas progimnazijoje. Įsigytos techninės mokymo priemonės: interaktyvūs ekranai anglų kalbos kabinetams (2 vnt.), matematikos kabinetui(1 vnt.), pradinėms klasėms (2 vnt.), dokumentų nuskaitymų kameros (20 vnt.), nešiojami kompiuteriai pedagogams ir kt. Įsteigta inžinieriaus – konsultanto pareigybė.

Radviliškio Vaižganto progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”. Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.

Kokybės krepšelio panaudojimas

Panaudotos Kokybės krepšelio  lėšos 2022 m. gegužės 31 d. – 9610,96 Eur. 
Iš jų : mokinių patirtinio mokymo veikloms – 1910,92 Eur;  mokinių saviraiškos skatinimui, pasiruošimui neformaliojo švietimo veikloms – 6195,99 Eur ; Mokytojo padėjėjo pagalbos teikimas mokiniams pagal PPT rekomendacijas – 1504,05 Eur.
                                                   Administracijos  informacija

Dokumentas

Pridėtas dokumentas

Planas

Pridėtas dokumentas

2023m. kovo 11dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje organizuota 4, 5-8 klasių mokinių praktinė konferencija „Mano mokymosi istorija“. Mokinių praktinė konferencija organizuota įgyvendinant Radviliškio Vaižganto progimnazijos Kokybės krepšelio veiklas. 

Konferencijoje 4, 5-8 klasių mokiniai pristatė parengtus ilgalaikius projektinius darbus įvairiomis temomis. Projektinis darbas – tai savarankiška mokinio ar mokinių grupės vykdoma tikslinga ir organizuota praktinė- tiriamoji, kūrybinė veikla,  kuria siekiama kiekvienam 4, 5-8 klasės mokiniui sudaryti galimybę gilinti ir taikyti praktikoje mokomųjų dalykų teorines žinias, įgyti įvairesnės mokymosi patirties, bei susieti mokymąsi su interesais.  Projektinį darbą  mokiniai atliko iš pasirinktos ugdymo srities mokomųjų dalykų. Mokiniams buvo siūloma rengti dalykų integruotus projektus. Projektų sritys: kalbos, menai, matematika, gamtos ir socialiniai mokslai, fizinis ugdymas.

Visus konferencijos dalyvius pasveikino Tomo Kanapinsko, muzikos mokytojo metodininko, paruoštas 5a ir 5b klasių mokinių muzikinis kolektyvas. Mokiniai skaitė pranešimus įvairiomis temomis: „Raidžių paieška gamtoje“, „Mūsų žingsniai tvarios aplinkos link“, „Cukraus kiekis maisto produktuose‘, „ Kvėpavimo parametrų tyrimas“, pristatė kūrybinius projektus „ 3D paveikslai“ ir .t.t.

Giedrė Krivickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pranešėjams įteikė pažymas apie skaitytus pranešimus mokinių metodinėje praktinėje konferencijoje „Mano mokymosi istorija ir atradimai“.

Tikimasi, jog ši mokinių projektinių darbų organizavimo tradicija išliks ir ateityje.

Vaižganto progimnazijos informacija

         

Startuoja projektas  „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio Vaižganto progimnazijoje“

Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015  „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus.

Virtuali reflektavimo sistema bus diegiama 5–8 klasėse. Šių klasių mokiniai projekto laikotarpiu naudosis virtualia reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalykų pamokose. Mokiniai išsiugdys gebėjimą reflektuoti ir numatyti tobulėjimo kryptis, naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymosi procesui didžiausią įtaką darančius veiksnius, labiau pasitikės savo sugebėjimais mokytis ir bendrauti. Sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus.

Projekto pradžia 2020-09-18, pabaiga 2022-09-17.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

Projekto vykdytojas:

Daugiau informacijos apie projektą:

 https://www.radviliskis.lt/lit/Reflektavimo-sistemos-diegimas-radviliskio-rajono-mokyklose

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content