Projektai

Bal 14, 2021

Paskutinės naujienos

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 17:00
Pietūs: 12:00 – 12:45
V: 8:00 – 15:45
Adresas: Vaižganto g. 29, LT-82148 Radviliškis

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Projektai

Bal 14, 2021

Erasmus

2022- 2023 metais Radviliškio Vaižganto progimnazijos bendruomenė vykdo Erasmus+ KA122 programos projektą „Projekto metodas – mokymo(si) patrauklumui“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokinių aktyviam, prasmingam ir patraukliam ugdymuisi efektyviai ir šiuolaikiškai organizuojant integruotus tiriamuosius projektus. Projektui keliamas tikslas atliepia progimnazijos 2021-2023 m. strateginiame plane numatytą kryptį -sudaryti palankias sąlygas mokinių aktyviam ugdymuisi ir kompetencijų plėtojimui. Viena pagrindinių priemonių šiam tikslui pasiekti – integralus, tiriamasis mokymasis.

Projekte numatyta organizuoti įvairias kvalifikacijos tobulinimo veiklas. 10 mokytojų dalyvaus tarptautiniuose mokymuose  „Europass“ mokytojų akademijoje Italijoje bei „Cervantes training“ mokymų centre Ispanijoje, 4 pedagogai vyks į  darbo stebėjimo vizitą  IES Port d’Alcúdia mokykloje Ispanijoje.  Tarptautiniuose  mokymuose mokytojai gilins sampratą apie tiriamąjį projektą, kokie metodai ir priemonės padeda kokybiškai jį įgyvendinti, kokiais kriterijais projektiniai darbai vertinami, kokie šiuolaikiniai skaitmeniniai įrankiai naudojami projektinėje veikloje. Darbo stebėjimas leis pasidalinti metodais, temomis, projektų vertinimo sistemomis bei integracijos galimybėmis. Mobilumo projekte numatytos veiklos įgalins mokytojus sėkmingai organizuoti integruotus tiriamuosius projektus 2-8 kl. mokiniams ir taip sudaryti sąlygas aktyviam ir patraukliam mokymuisi.

 

Kokybės krepšelis

Kokybės  krepšelio projektas tęsiasi.

Patrauklesnės pamokos motyvuoja mokinius veiklai:

  1. Tęsiasi gamtamokslinių tyrimų užsiėmimai. STEAM laboratorijose dalyvavo 27,6 % mokinių.
  2. Vyksta mokinių saviraiškos skatinimas neformaliojo švietimo veiklose: muzikavimo studijoje, badmintono klube, šokių studijoje. Jose dalyvauja 30 % 4-8 klasių mokinių.
  3. Tęsiasi skaitmeninės aplinkos gerinimas progimnazijoje. Įsigytos techninės mokymo priemonės: interaktyvūs ekranai anglų kalbos kabinetams (2 vnt.), matematikos kabinetui(1 vnt.), pradinėms klasėms (2 vnt.), dokumentų nuskaitymų kameros (20 vnt.), nešiojami kompiuteriai pedagogams ir kt. Įsteigta inžinieriaus – konsultanto pareigybė.

Radviliškio Vaižganto progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”. Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti.

Kokybės krepšelio panaudojimas

Panaudotos Kokybės krepšelio  lėšos 2022 m. gegužės 31 d. – 9610,96 Eur. 
Iš jų : mokinių patirtinio mokymo veikloms – 1910,92 Eur;  mokinių saviraiškos skatinimui, pasiruošimui neformaliojo švietimo veikloms – 6195,99 Eur ; Mokytojo padėjėjo pagalbos teikimas mokiniams pagal PPT rekomendacijas – 1504,05 Eur.
                                                   Administracijos  informacija

Dokumentas

Pridėtas dokumentas

Planas

Pridėtas dokumentas

2023m. kovo 11dieną Radviliškio Vaižganto progimnazijoje organizuota 4, 5-8 klasių mokinių praktinė konferencija „Mano mokymosi istorija“. Mokinių praktinė konferencija organizuota įgyvendinant Radviliškio Vaižganto progimnazijos Kokybės krepšelio veiklas. 

Konferencijoje 4, 5-8 klasių mokiniai pristatė parengtus ilgalaikius projektinius darbus įvairiomis temomis. Projektinis darbas – tai savarankiška mokinio ar mokinių grupės vykdoma tikslinga ir organizuota praktinė- tiriamoji, kūrybinė veikla,  kuria siekiama kiekvienam 4, 5-8 klasės mokiniui sudaryti galimybę gilinti ir taikyti praktikoje mokomųjų dalykų teorines žinias, įgyti įvairesnės mokymosi patirties, bei susieti mokymąsi su interesais.  Projektinį darbą  mokiniai atliko iš pasirinktos ugdymo srities mokomųjų dalykų. Mokiniams buvo siūloma rengti dalykų integruotus projektus. Projektų sritys: kalbos, menai, matematika, gamtos ir socialiniai mokslai, fizinis ugdymas.

Visus konferencijos dalyvius pasveikino Tomo Kanapinsko, muzikos mokytojo metodininko, paruoštas 5a ir 5b klasių mokinių muzikinis kolektyvas. Mokiniai skaitė pranešimus įvairiomis temomis: „Raidžių paieška gamtoje“, „Mūsų žingsniai tvarios aplinkos link“, „Cukraus kiekis maisto produktuose‘, „ Kvėpavimo parametrų tyrimas“, pristatė kūrybinius projektus „ 3D paveikslai“ ir .t.t.

Giedrė Krivickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pranešėjams įteikė pažymas apie skaitytus pranešimus mokinių metodinėje praktinėje konferencijoje „Mano mokymosi istorija ir atradimai“.

Tikimasi, jog ši mokinių projektinių darbų organizavimo tradicija išliks ir ateityje.

Vaižganto progimnazijos informacija

         

Startuoja projektas  „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio Vaižganto progimnazijoje“

Europos socialinio fondo agentūra ir Radviliškio rajono savivaldybės administracija 2020 metų rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0015  „Reflektavimo sistemos diegimas Radviliškio rajono mokyklose“ sutartį.

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių standartizuotų rašymo testų rezultatus.

Virtuali reflektavimo sistema bus diegiama 5–8 klasėse. Šių klasių mokiniai projekto laikotarpiu naudosis virtualia reflektavimo sistema ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir anglų kalbos, technologijų, informacinių technologijų, etikos ir kt. dalykų pamokose. Mokiniai išsiugdys gebėjimą reflektuoti ir numatyti tobulėjimo kryptis, naudodamiesi sistemingais refleksijų duomenimis, atras savo stipriąsias puses, atpažins tobulintinas sritis ir mokymosi procesui didžiausią įtaką darančius veiksnius, labiau pasitikės savo sugebėjimais mokytis ir bendrauti. Sistemingas reflektavimo sistemos naudojimas gerins ne tik aštuntos klasės mokinių rašymo rezultatus, bet ir visus akademinius pasiekimus.

Projekto pradžia 2020-09-18, pabaiga 2022-09-17.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

Projekto vykdytojas:

Daugiau informacijos apie projektą:

 https://www.radviliskis.lt/lit/Reflektavimo-sistemos-diegimas-radviliskio-rajono-mokyklose

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content